Strefa Pacjenta

 

 

Ochrona danych osobowych

 

W związku wejściem w życie z dnie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO – poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W NZOZ „Twój Lekarz” tworzy się i przetwarza dane osobowe związane jedynie z wykonywaniem usług związanych z udzielaniem świadczeń medycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz w zakontraktowanych zakresach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.  z późn. zm. (Dz.U.2017. 1318).
2. Ustawa o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. 2017.836).
3. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2016.1638).
4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

5. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U.2017.125).
6. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U.2016.1251).
7. Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2014.1184).
8. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2016.1535).
9. Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2017 r. (Dz.U.2007.123.849).
10. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz.U.2016.1866).
11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U.2017.882).
12. Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135).
13. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U.2016.2245).
14. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005r. (Dz.U.2017.1000).
15. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.(Dz.U.2017.697).
16. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U.2016.1868).
17. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U.2016.963).
18. Ustawa o Izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.2016.522).
19. Kodeks karny wykonawczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.665)
20. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2016.1167).
21. Rozporządzenie Min. Zdrowia o rodzajach, zakresie i wzorach dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015.2069)
22. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2016.1793).
23. Rozporządzenia o sposobie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U.2015.719).

 
W NZOZ „Twój Lekarz” nie udostępnia się żadnych danych osobowych poza sytuacjami opisanymi i wymienionymi w przytoczonych powyżej aktach prawa.

 

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@twojlekarz.info